Aleksandra Kandula

DA Centre Team Leader VI

Phone: +48 918813225