Yoshinori Aida

Supply Coordinator WSS Yokohama

Mobile: +81 8054091347